Yttrande över förslag till föreskrifter om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer tillstånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån antal, storlek och bransch, påverkan på konkurrensförhållanden för berörda företag samt påverkan på företag i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av påverkan på berörda företags administrativa kostnader, andra kostnader och verksamhet samt särskilda hänsyn till små företag bristfällig. Regelrådet konstaterar att beskrivningen av kostnaderna för företagen i form av administration samt uträkningarna bakom de föreslagna avgifterna är tydliga och noggranna, vilket är positivt. Samtidigt är det utifrån konsekvensutredningen svårt att bilda sig en uppfattning om förslagets samlade effekter för företagen i form av ökade kostnader och i förhållande till tidigare reglering. Dessa skillnader, både vad gäller krav och kostnader, borde ha redovisats tydligare.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag