Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet att rapportera uppgifter om utvecklingen av smarta elnät

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Det föreslås att i en ny föreskrift införa bestämmelser om skyldighet för nätföretag (lokal-, region-, och transmissionnätsföretag) att rapportera uppgifter för övervakning och rapportering av utvecklingen av smarta elnät. Uppgifterna som ska lämnas årligen till Energimarknadsinspektionen (Ei) kategoriseras under indikatorerna spänningskvalitet, automationsgrad av elnätets stationer, användning av flexibilitetstjänster, total kapacitet av anslutet energilager, användningen av dynamisk belastningsbarhet, nyttjandegrad av transformatorer samt nättariffer. Vad som ska inhämtas inom dessa indikatorer är bland annat uppgifter om:

 • nätstyrka (andel anläggningspunkter som har en förimpedans över 0,5 Ohm respektive över 1,0 Ohm)
 • utrustning för mätning (antal och andel transformatorstationer som har kontinuerlig och centralt kommunicerad mätning med minst timvärden av inkommande och/eller utgående, transformerad ström, inkommande och/eller utgående respektive transformerad spänning och andel transformatorstationer som har kontinuerlig och centralt kommunicerad mätning av jordfel och kortslutningsström)
 • automatisk spänningsreglering (andel transformatorstationer med automatiserad spänningsreglering respektive spänningsreglerutrustning manövrerbara från driftcentralen)
 • fjärrstyrning (andel stationer med kopplingsutrustning manövrerbara från driftcentralen)
 • automatisk omsektionering (andel stationer)
 • flexibilitetstjänster via marknad respektive bilaterala avtal (antal avrop/avtal för upp- respektive nedreglering, storlek på avropade effekter, värdet på lägsta och högsta avropade effekten samt medelvärdet)
 • total kapacitet av anslutet energilager inom redovisningsenheten som ägs av nätföretagen respektive tredje part
 • i förekommande fall typer av tidsdifferentierad nättariff, vilka komponenter de består av och hur de tillämpas.
 • fjärravlästa reläskydd (antal och andel varifrån störningsinformation kan hämtas)
 • antal ledningssträckor med automatiserad dynamisk belastningsbarhet och aggregerad längd
 • transformatorernas utjämning och kapacitetsutnyttjande (medelvärde och standardavvikelse för kvoterna mellan medeleffekten och maxeffekten)

De föreslagna föreskrifterna innebär inrapportering av totalt 42 uppgifter för lokalnätsföretagen, 43 uppgifter för regionnätsföretagen samt 47 uppgifter för transmissionsnätsföretaget. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången på rapportering av uppgifter för det kalenderår som börjar den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

smarta elnät