Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är redovisningen tillräckligt tydlig. Beskrivningen av berörda företag, påverkan på företagens kostnader och tidsåtgång, och påverkan på konkurrensförhållanden, påverkan i andra avseenden är tillräcklig. När det gäller redovisningen av påverkan på verksamheten för berörda företag anser Regelrådet att det kunde och borde ha funnits ett resonemang om en sådan påverkan kan bli aktuell och vilka effekterna skulle kunna bli. Även om kostnadspåverkan skulle vara begränsad skulle störningar av viss betydelse kunna förekomma i företags verksamhet. Att detta inte har blivit belyst är emellertid inte av sådan betydelse att det blir avgörande för helhetsbedömningen. Regelrådet saknar även en beskrivning av om särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning är möjlig att ta.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag