Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgifter till statistik om uppkommet avfall

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser att motivera företagens uppgiftsskyldighet gällande statistik om uppkommet avfall med stöd av bemyndigandet i 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken istället för som tidigare med stöd av 7 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614).

Förslaget avser inga andra ändringar. Enkätundersökningen kvarstår oförändrad.

Det bakomliggande förslaget

Förslag