Yttrande över förslag till föreskrifter om snus och snusliknande produkter och tuggtobak

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser nya föreskrifter om snus, snusliknande produkter och tuggtobak. Nuvarande föreskrifter om snus och tuggtobak LIVSFS 2012:6 upphävs med förslaget.

Från och med den 1 januari 2023 jämställs i livsmedelslagen (2006:804) snusliknande pro-dukter med livsmedel på samma sätt som snus och tuggtobak. Med snusliknande produkter avses produkter som till användningssättet motsvarar snus. Snusliknande produkter är tobaksfria produkter med eller utan nikotin.

En ny inledande bestämmelse införs om att snus, snusliknande produkter och tuggtobak, utöver de ingredienser som regleras särskilt i föreskrifterna och med undantag för tobak och nikotin, endast får innehålla ingredienser som inte utgör en risk för människors hälsa.

Förpackningar med snusliknande produkter som levereras direkt till konsument ska förses med en förteckning över alla ingredienser som ingår i produkten, en så kallad innehålls-deklaration, enligt 7 § lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.

Då titandioxid (E 171) i EU inte längre är tillåtet att tillsätta till snus och tuggtobak ändras föreskrifterna. Även snusliknande produkter omfattas enligt förslaget av denna begränsning.

Övergångsbestämmelser:
Bestämmelserna om att tillverkningsanläggningar för snusliknande produkter ska anmälas till kontrollmyndigheten för registrering ska tillämpas först från och med den 1 januari 2024.

Förpackningar med snusliknande produkter som inte uppfyller de märkningskrav som före-slås i föreskrifterna, ska få tillhandahållas konsumenter till dess att lagren tagit slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller märkts före den 1 januari 2024.

Snus, snusliknande produkter eller tuggtobak som innehåller titandioxid (E 171) ska få tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden till dess att lagren tagit slut, under förutsättning att de har släppts ut på marknaden eller förpackats före den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag