Yttrande över förslag till föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Remissen från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) innehåller förslag till nya föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning. Föreskrifterna avses vara ett komplement till en ny förordning (2013:9) om taltidningar och mottagarutrustning som trädde i kraft den 1 mars 2013 och som behandlades i promemorian En ny taltidningsverksamhet (Ds 2012:12), se Regelrådets yttrande den 13 juni 2012 i ärende N2008:05/2012/159. De nu föreslagna föreskrifterna omfattar regler om hantering av taltidningsstödet samt vilka uppgifter berörda tidningsföretag behöver lämna för att produktion och distribution ska fungera såsom ansökan om taltidningsstöd, redovisning av kostnader för taltidningsverksamhet och uppgifter om abonnenthantering. Av föreskrifterna framgår vidare att berörda företag ska leverera ett digitalt underlag på det sätt, vid den tidpunkt och på den plats som MTM anvisar.