Yttrande över förslag till föreskrifter om tillsats-anordningar till taxametrar respektive om taxametrar samt upphävande av STAFS 2012:5 och STAFS 2016:8

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget avser nya grundföreskrifter som innebär ändringar av bestämmelser om tillsatsordningar[1] till taxametrar respektive om taxametrar. Nuvarande bestämmelser på området regleras i STAFS 2012:5 om tillsatsordningar till taxametrar respektive STAFS 2016:8 om taxametrar. Med förslaget upphävs de nuvarande föreskrifterna.

Ändringar i huvudsak som avser nuvarande STAFS 2012:5:

I syfte att underlätta Skatteverkets kontroll föreslås att löpnumret för de kvitton/följesedlar som framställs för delbetalningar under ett köruppdrag ska vara samma som och åtföljas av ordningsnumret på delbetalningen. I samma syfte föreslås ett tydliggörande av att betalnings-sätt ska anges i kvittot, följesedeln och körpassrapporten.

Tillsatsanordningen behöver inte vara konstruerad så att den även skriver ut ett kvitto eller en följesedel i pappersform för det fall den har en funktion för att framställa handlingarna elektroniskt, utöver funktionen för framställning i pappersform. Under förutsättning att det är tillåtet för en taxiförare att erbjuda kvittot/följesedeln endast i elektronisk form underlättas taxi-förarens hantering av handlingarna.

Uppgifter i handlingar som tillsatsanordningen ska kunna framställa ändras eller kompletteras så att de motsvarar de uppgifter som i praktiken är aktuella för användaren att ange. Vissa krav på uppgifter i handlingar tas bort då det inte bedöms finnas något behov av dem.

Förslaget innebär också att föreskrifterna förtydligas i vissa avseenden. Det föreslås exempelvis att det genomgående kommer till uttryck att tillsatsanordningen ska genomgå bedömning av överensstämmelse inte endast genom typkontroll, utan även genom bedömning av tillverkarens ledningssystem för serietillverkningen av tillsatsanordningen (vilket idag framgår direkt av 3 §, 6 § samt 7 § (STAFS 2012:5). Ett förtydligande föreslås vidare gällande en tillverkares ansökan till certifieringsorganet så att den ska innehålla dokumentation av ledningssystemet och en beskrivning av tillverkarens egenkontroll. Vidare förtydligas att tillsatsanordningen ska kunna överföra uppgifter digitalt och trådlöst till en redovisningscentral (vilket idag indirekt framgår av punkt 14 i bilagan till STAFS 2012:5).

I övrigt samlas de krav som gäller för tillverkaren under en rubrik.

Ändringar som avser nuvarande STAFS 2016:8:

Definitionen för tillsatsanordning ändras så att den på ett bättre sätt motsvarar funktions-kraven för tillsatsanordningar. Det föreslås att tillsatsanordning i stället definieras som ”en anordning som kopplas till en taxameters gränssnitt för framställning av handlingar som helt eller delvis kan utgöra verifikationer vid bokföring eller handlingar som innehåller andra registrerade uppgifter från taxametern”.

Tre bestämmelser som utgörs av upplysningar om andra bestämmelser upphävs eftersom de inte fyller någon särskild funktion.

I övrigt föreslås vissa förtydliganden samt ändringar som avser språk och struktur.

[1] En tillsatsanordning utgör en del av den taxameterutrustning som används i taxifordon. (Swedac).

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag