Yttrande över förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare.

Förslagsställaren avser att med stöd av 12 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation (FEK) ändra Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare (undantagsföreskrifterna).

Taggar:

radiosändare