Yttrande över förslag till föreskrifter om undersökningen Innovation i företagssektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om innovation i företagssektorn. Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken och statistik enligt EU rättsakter för åren 2020–2022.

Det bakomliggande förslaget

Förslag