Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifter till Ekonomisk statistik per kvartal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslagsställaren anger att konsekvensutredningen utgör underlag för nya föreskrifter till undersökningen Ekonomisk statistik per kvartal (ESK). Förslagsställaren anger vidare att undersökningen är ny på så vis att de befintliga undersökningarna Företagens Lager (L) och Företagens Investeringar (IE) slås samman, med syftet att effektivisera datainsamlingen och underlätta uppgiftslämnandet för företagen. En ny del, Företagens Resultaträkning (RR) med frågor om företagens resultaträkning läggs till men samlas endast in från de största företagen.

Föreskrifterna anges avse en sammanslagning av dagens undersökningar om Företagens Lager (SCB-FS 2021:16) och Företagens Investeringar (SCB-FS 2019:16) samt den nya Företagens Resultaträkning.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 mars 2022.