Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgifts-skyldighet för leverantörer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldighet för leverantörer som utför arbetsmarknadspolitiska insatser på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag