Yttrande över förslag till föreskrifter om uppgiftsskyldigheter till Socialstyrelsens medicinska födelseregister (HSLF-FS 2023:XX)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Socialstyrelsen har i sin remiss beskrivit behovet av rapportering av medicinska data gällande mödravård och förlossningsvård till det medicinska födelseregistret. Av förslaget framgår skäl till förslaget, vilket är att insamla data för att få en fullständigare bild av vårdförloppet. Genom en sådan insamling kommer förutsättningar för forskning och uppföljning att bli bättre. Det hade varit önskvärt att i ytterligare grad beskriva förutsättningar för företag som verkar på marknadsmässiga villkor och även tydligare ange de långsiktiga kostnaderna och verksamhetsmässiga effekterna av förslaget. Trots det nämnda så har förslagsställaren på ett utförligt sätt beskrivit de omedelbara effekterna av förslaget och det angelägna i att reglerna möjliggör att vården kan dokumenteras på ett mer ingående sätt och även beskrivit företagens roll i dokumentationsprocessen.

Regelrådet finner trots allt att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag