Yttrande över förslag till föreskrifter om vatten- och värmemätare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om vattenmätare och värmeenergimätare som ersätter nu gällande föreskrifter (STAFS 2016:2) om vattenmätare och (STAFS 2016:5) om värmeenergimätare.

Förslagen avseende STAFS 2016:2 om vattenmätare innebär följande –

  • Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av vattenmätare som är avsedda för mätning i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
  • Definitionen för bostadslägenhet tas bort.
  • Det kollektiv som omfattas av de särskilda krav som gäller vid ibruktagande av vattenmätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål utvidgas något för att uppnå det krav på korrekt mätning som följer av ändringsdirektivet.
  • Bestämmelser som avser ibruktagande av vattenmätare, för användning på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken slags mätare som får användas, tas bort.

Förslaget avseende STAFS 2016:5 om värmeenergimätare innebär följande –

  • Bestämmelsen om tillämpningsområde ändras så att det tydligt framgår att föreskrifterna inte innebär att det alltid finns krav på märkning av värmeenergimätare som är avsedda för mätning i bostäder, butiks- och kontorslokaler samt lätta industrier.
  • Tillämpningsområdet för föreskrifterna utvidgas i förhållande till vad som gäller idag till att omfatta värmeenergimätare som ska användas i andra leveranspunkter än sådana som avser bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri.
  • Definitionen för bostadslägenhet tas bort.
  • Det kollektiv som omfattas av de särskilda krav som gäller vid ibruktagande av värmeenergimätare för användning för vissa särskilt angivna ändamål utvidgas från att omfatta endast leverans till fastigheter med hushållsförbrukning till att gälla alla slutkunder och slutanvändare. Undantag från krav på ibruktagande av s.k.MID-godkända mätare föreslås för värmeenergimätare som ska användas i en leveranspunkt för andra slutkunder än sådana som avser bostäder, lokaler för kommersiellt ändamål samt lätt industri. Mätare för dessa användningsområden måste dock bland annat vara spårbart utvärderade vad gäller största tillåtna relativa fel med tillhörande mätosäkerhet. Värmeenergimätare som tas i bruk för mätning för andra ändamål än leverans till bostäder när det finns en skyldighet att mäta enligt fjärrvärmelagen (2008:263), ska vara minst av noggrannhetsklass 2.
  • Bestämmelser som avser ibruktagande av värmeenergimätare, för användning på ett tillämpningsområde där det inte ställs några särskilda krav på vilken slags mätare som får användas, tas bort.

Det bakomliggande förslaget

Förslag