Yttrande över förslag till föreskrifter som genomför ändringar i radioutrustningsdirektivet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Förslaget till föreskrifter innebär nya krav på viss radioutrustning beträffande laddningskapacitet, information och märkning samt att sådan utrustning ska gå att köpa utan laddare. Dessa förslag följer av ändringar i EU:s radioutrustningsdirektiv. Förslaget till nya föreskrifter innehåller även en del redaktionella och formaliakorrigeringar i förhållande till befintliga föreskrifter (PTSFS 2016:5), som föreslås upphävas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag