Yttrande över förslag till föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till Föreskrifter ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2020:29) om yrkesförarkompetens.

I sak anges förslaget innebära bland annat följande. Transportstyrelsen föreslår en ny väg till yrket för lärare vid fortbildning i yrkesförarkompetens i syfte att öppna möjligheten till fler lärare. Myndigheten lämnar också förslag om införande av repetitionsutbildning för alla lärare i yrkesförarkompetens. Det föreslås även kompletterande bestämmelser om elektronisk rapportering av delkurser. Förslaget anges baseras på de ändringar som Transportstyrelsen förväntar sig kommer att genomföras i 5 kap. 6 § förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens. Vidare lämnas ett förtydligande vad gäller regleringen av muntliga kunskapsprov vid Trafikverket. För gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning förtydligas vad som menas med slutförd grundutbildning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag