Yttrande över förslag till förordning om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Remissen innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket. Förslaget har sin grund i rådets direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket, det s.k. nitratdirektivet. Direktivet innehåller krav på åtgärder som medlemsländerna är skyldiga att vidta i syfte att minska och förhindra den påverkan som jordbrukets användning av nitrater har på vattenkvaliteten. Vart fjärde år ska länderna se över vilka områden som ska anses vara särskilt känsliga och därmed omfattas av utökade restriktioner samt rapportera resultatet av översynen till kommissionen. Jordbruksverket har i uppdrag att ta fram underlag till den svenska rapporten. Vid den senaste översynen lämnade Jordbruksverket tre alternativ till utvidgning av de känsliga områdena (redovisning av uppdrag Jo 2010/220). Landsbygdsdepartementet har med ledning av Jordbruksverkets rapport föreslagit att nuvarande känsligt område utvidgas enligt ett av alternativen, ”mindre utökning”, med den skillnaden att alla kustområden ska betecknas som känsligt område. Utvidgningen innefattar delar av Jönköpings, Värmlands och Dalarnas län samt vissa områden i Södermanlands län.