Yttrande över förslag till förordning om elstöd till företag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Innehåll förslaget

Promemorian redovisar bedömningar om hur en ordning för stöd till företag för att mildra effekterna av höga elpriser kan utformas.

Det bakomliggande förslaget

Förslag