Yttrande över förslag till förordning om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken, m.m.

Remissen innehåller förslag till förordning om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken, förordning om ändring i inskrivningsförordningen (2000:309), förordning om ändring i förordningen (2000:308) om fastighetsregister, förordning om ändring i kungörelsen (1974:1063) om fastighetsbevis m.m. och förordning om ändring i förordningen (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter. Syftet med förslagen, som bygger på bl.a. en promemoria som upprättats av Lantmäteriet, är att möjliggöra ett elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningsärenden och en möjlighet för inskrivningsmyndigheten att inrätta elektroniska rutiner för dokument- och ärendehantering.