Yttrande över förslag till förordning om statsbidrag för sommarskolor

Sedan år 2006 har det varit möjligt för huvudmän för kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor samt sameskolan att ansöka om statsbidrag för stödundervisning under sommarlovet i framför allt kärnämnen. Syftet med den föreslagna förordningen är att fastställa regler för genomförandet av denna stödundervisningen. Regeringen fastställer årligen ett maximibelopp, vilket för år 2011 beräknas bli 60 milj. kr. Medlen fördelas utifrån tillgång av Statens skolverk med högst 5 000 kr per elev. Den som ansökt om och fått statsbidrag ska enligt förslaget i efterhand redovisa antal deltagare och lämna en uppföljningsenkät samt rekvisition för aktuella kostnader. Enligt den upprättade konsekvensutredningen är de administrativa kostnaderna i samband med statsbidraget för ansökan, enkät och övrig redovisning ringa. Regelrådet delar denna uppfattning och kan inte finna att ett genomförande av förslaget leder till onödig administration. Regelrådet tillstyrker förslaget.