Yttrande över förslag till förordning om statsbidrag för utveckling av matematikundervisning

En konsekvensutredning avseende ett statligt stödsystem måste, för att fylla sin funktion, innehålla uppgifter om bl.a. tillgängliga stödmedel och de administrativa kostnader som kan antas vara förenade med en ansökan om stöd (jfr 7 § förordningen /2007:1244/ om konsekvensutredning vid regelgivning/). Den konsekvensutredning som Utbildningsdepartementet upprättat i samband med de nu aktuella föreskrifterna saknar dock uppgifter av nu nämnt slag. Konsekvensutredningen måste därför i denna del betecknas som bristfällig.