Yttrande över förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stöd enligt den föreslagna förordningen får ges för energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Med energiprestanda avses i förordningen den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. En ansökan om stöd ska vara skriftlig och lämnas in till länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger. Länsstyrelsen prövar frågor om stöd och ska utöva tillsyn över att villkoren för stödet följs. Boverket betalar ut stöd och ska följa upp att syftet med stödet tillgodoses, liksom varje år rapportera till regeringen hur medlen har använts och vilka resultat som uppnåtts.

Ansökan ska avse en bestämd byggnad och innehålla följande:

·       En beskrivning av de åtgärder som stöd söks för, inklusive planerad tidpunkt för påbörjande och färdigställande,

·       En förteckning över merkostnader för investeringen och

·       De övriga uppgifter som länsstyrelsen behöver för att pröva ansökan.

Till ansökan ska bygglov för energieffektiviseringsåtgärden bifogas om inte stödmottagaren gör sannolikt att bygglov inte krävs för åtgärden. Stöd får ges om en ansökan om stöd har kommit in till länsstyrelsen innan en energieffektiviseringsåtgärd påbörjas. Den energieffektiviseringsåtgärd och de merkostnader för investeringar som ansökan avser ska vara godkända av en oberoende expert.

Villkor och krav för att beviljas stöd:

·       Stöd får ges till fastighetsägare, innehavare av tomträtt och ägare av byggnad som tillhör annan än fastighetsägaren. Stöd får ges för en byggnad som till övervägande del innehåller bostadslägenheter som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. Byggnaden ska ha en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger
100 kWh per kvadratmeter och år.

·       Stöd får ges om den som genomför åtgärderna medverkar till att utbilda nya yrkesarbetande inom byggsektorn genom aktiv samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen samt genom att ta emot lärlingar. Länsstyrelsen får i ett enskilt fall bevilja undantag från detta, om det finns särskilda skäl.

·       Stöd får ges som ett investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder i enlighet med de förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och artikel 38 i GBER[1]. Stöd som överstiger ett belopp motsvarande 500 000 euro får lämnas under förutsättning att stödmottagaren samtycker till att uppgifter om stödet offentliggörs enligt artikel 9.1.c i GBER.

·       Stöd får ges om energieffektiviseringsåtgärden beräknas medföra att byggnadens energiprestanda förbättras med minst 20 procent.

·       De stödberättigande merkostnaderna för investeringar ska fastställas enligt artikel 38 i GBER. Stöd får ges med högst 50 procent av det stödberättigande underlaget (stödnivån). För medelstora företag får dock stödet uppgå till högst 40 procent och för stora företag högst 30 procent av det stödberättigande underlaget.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.

[1] Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget, den så kallade allmänna gruppundantagsförordningen, förkortad GBER.