Yttrande över förslag till förordning om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

Den föreslagna förordningen, som avses ersätta förordningen (1993:555) om statligt stöd till skogsbruket, innehåller regler om stöd för natur- och kulturmiljövårdsåtgärder inom skogsbruket och för anläggning och vård av ädellövsskog. Stödet lämnas i mån av tillgång på medel. Förslaget innehåller bl.a. ett krav på att den som mottagit ett stöd efter uppmaning ska lämna Skogsstyrelsen en skriftlig redovisning för den verksamhet stödet gäller och för stödets fortsatta utnyttjande. Detta informationskrav synes vara en naturlig följd av stödsystemet. Regelrådet tillstyrker förslaget.