Yttrande över förslag till förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning

En försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inleddes hösten 2008. De skolhuvudmän som deltar i försöksverksamheten får ett statsbidrag om 25 000 kr per elev och läsår. Det huvudsakliga syftet med statsbidraget är att ge skolhuvudmännen möjlighet att ersätta de arbetsplatser som erbjuder sig att ta emot, handleda och utbilda lärlingar. Av Skolverkets granskning följer emellertid att endast en mindre del av de av de 91,4 miljoner som utbetalats till de kommunala och fristående skolhuvudmännen använts för detta ändamål. Det remitterade förslaget innehåller därför ökade krav på återrapportering och regler för återbetalningsskyldighet. Dessutom införs två olika ersättningsnivåer där ett statsbidrag om högst 25 000 kr per elev och läsår får lämnas för skolhuvudmannens kostnader för lärlingsplatser och ett statsbidrag om högst 10 000 kr per elev och läsår får lämnas för kostnader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen.