Yttrande över förslag till förordningen om stadsbidrag för insatser som fämjar jämställdhet i högskolan

Av den upprättade konsekvensutredningen framgår att företag – låt vara i begränsad omfattning – kan komma att beröras av det föreslagna stödsystemet. I konsekvensutredningen anförs att företagens administrativa kostnader i samband med ansökningar om stöd inte går att precisera men att det är rimligt att anta att någon form av administrativt stöd, t.ex. ansökningsformulär, kommer att tillhandahållas för sådana ansökningar. Enligt Regelrådets uppfattning borde utformningen av en stödansökan och den därmed förenade kostnaden ha beskrivits ytterligare i konsekvensutredningen. I avsaknad av en sådan beskrivning kan Regelrådet inte tillstyrka förslaget.