Yttrande över förslag till förordningen om statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare

I remissen föreslås att det införs en möjlighet till statsbidrag för utbildning på forskarnivå för förskollärare. Av den upprättade konsekvensutredningen framgår bl.a. att högst femton förskollärare kan komma i fråga för utbildningen. I konsekvensutredningen ges en tillfredsställande bild av de kostnader som ett utnyttjande av utbildningsmöjligheterna kan föranleda. Det anförs emellertid att skolhuvudmännens administrativa kostnader till följd av förslaget är svåra att precisera. Regelrådet tillstyrker förslaget.