Yttrande över förslag till genomförande av slut-satser om bästa tillgängliga teknik för rening och hantering av avgaser inom den kemiska sektorn

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att konsekvensutredningen håller tillräckligt hög kvalitet när det gäller beskrivning av förslagets bakgrund och syfte, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraft-trädande samt hur de berörda företagens verksamheter påverkas. Avseende regleringens påverkan på företagen i andra avseenden bedöms utebliven information vara acceptabelt.

Alternativa lösningar bedöms emellertid inte ha beskrivits tillräckligt väl och inte heller de berörda företagens storlek, antal och bransch. Vidare är beskrivningarna av påverkan på företagens kostnader, tidsåtgång, påverkan på konkurrensförhållanden och särskild hänsyn till små företag otillräckliga. Konsekvensutredningen är sammantaget inte tillräckligt tydlig.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag