Yttrande över förslag till Jordbruksverkets föreskrifter om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård m.m.

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter om den som utan att tillhöra djurhälsopersonalen yrkesmässigt utövar verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård samt om veterinärs tillhandahållande av läkemedel till sådana personer.

I sak anges förslaget bland annat innebära följande. Djurvårdare på nivå 2 ska även framöver kunna ge intravenösa injektioner och sätta permanentkanyl. En idag gällande tidsbegränsning för denna befogenhet till den 31 december 2023 tas bort. Tidsbegränsningen för de undantag som gäller för djurvårdare som arbetar med häst tas också bort och dessa djurvårdare ska även få ge sederande läkemedel. Förutom att ändra i undantagen har verket även lagt till några kategorier som får arbeta som djurvårdare på nivå 2 respektive 3. Verket föreslår dessutom ett nytt undantag från det så kallade behandlingsförbudet som innebär att en djurvårdare får behandla djur med misstänkt epizootisk eller zoonotisk sjukdom (det vill säga salmonella) om djuren står under veterinär vård. Vidare föreslår verket att en djurvårdare som har gått en kurs i id-märkning med injicerbar transponder respektive immobilisering under vissa förutsättningar ska få göra det även i sin roll som djurvårdare. Det förtydligas vad som gäller för immobilisatörer, de som sköter försöksdjur, djurskötare i djurparker samt id-märkare. Krav på att dokumentera tillhandahållande till yrkesverksamma inom djurens hälso- och sjukvård som inte tillhör djurhälsopersonalen tas bort. En id-märkare och en djurvårdare kommer endast att få märka hund, katt, kanin och iller med injicerbar transponder om de har gått både en grundkurs i läkemedelshantering och en kurs i märkning samt om en veterinär befinner sig på platsen. De får vidare id-märka hästdjur och kameldjur om de har gått en kurs i märkning för respektive djurslag. Krav på att kurser i id-märkning respektive immobilisering ska godkännas tas bort.

Det bakomliggande förslaget

Förslag