Yttrande över Förslag till lag om ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som visas offentligt.

Det anges att förslaget innebär att det inte längre ska tas ut en avgift vid fastställande av åldersgräns för film och att det inte längre ska ställas krav på att det ska finnas ett tillståndskort tillgängligt vid en offentlig visning av en film som godkänts för visning för barn under femton år. Filmgranskningen ska i fortsättningen vara avgiftsfri.

Remissen innehåller också ett en rapport från Statens medieråd. Förslagsställaren har angett att Regelrådet ombeds lämna synpunkter enbart på det förslag i denna rapport som gäller en utvidgning av ledsagarregeln. Regelrådet bedömer att förslaget om utvidgning av ledsagarregeln inte kommer att medföra effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig över detta. Det här aktuella yttrandet kommer därför endast att behandla förslaget i promemorian.