Yttrande över Förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen utgörs av Riksantikvarieämbetets promemoria Förslag till lagändring och ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information och innehåller förslag till ändring i kulturmiljölagen (1998:950) och en ny förordning om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information.

I kulturmiljölagen (1998:950) föreslås ett tillägg som anger att i syfte att tillförsäkra den offentliga förvaltningen och enskilda tillgång till kulturhistorisk information ska det finnas ett digitalt system för kulturhistorisk information. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela de föreskrifter som behövs om vem som får registrera uppgifter i systemet.

I den föreslagna förordningen om Riksantikvarieämbetets digitala system för kulturhistorisk information finns bestämmelser om syftet med kulturmiljöregistret och att Riksantikvarieämbetet är systemansvarig för detta. Vidare föreslås ett informationsansvar för både Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen. Förordningsförslaget innehåller också regler om behandling av personuppgifter.

Taggar:

digitala system