Yttrande över förslag till lagrådsremiss Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen

Regelrådet delar Näringsdepartementets uppfattning att de föreslagna reglerna motsvarar den mest lämpliga lösningen av det aktuella problemet även om dessa medför viss ökning av administrativa och andra kostnader för företag, bl.a. avseende krav på dagbok och hanteringsplan samt montering av behandlingssystem och skifte av barlastvatten.