Yttrande över förslag till ny föreskrift avseende den statistiska undersökningen Trädgårdsundersökningen 2023

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget avser nya föreskrifter om att företag som bedriver trädgårdsodling av en viss omfattning ska lämna in uppgifter till den statistiska undersökningen. Regelrådet kan konstatera att samtliga punkter i konsekvensutredningen redovisas på ett godtagbart sätt och att redovisningen är tydlig och strukturerad. Regelrådet vill dock påpeka att det vore önskvärt att förslagsställaren redogjort för hur man kommit fram till en genomsnittlig tidsåtgång om 24 minuter. Det kan också ifrågasättas om denna beräkning är rimlig eftersom det för företagen troligen inte bara handlar om att fylla i själva blanketten.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag