Yttrande över förslag till nya djurskyddsföreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2008:5) om hållande av hund och katt föreslås upphöra att gälla och ersättas av nya föreskrifter. Det är fråga om en omarbetning av nu gällande föreskrifter och en anpassning till en ny djurskyddslag (2018:1192) och en ny djurskyddsförordning (2019:66) som träder i kraft den 1 april 2019. Den senare hade vid tidpunkten för remissens utskick inte fastställts.

Fokus i omarbetningen har lagts på:

 • Anpassning till en ny djurskyddslag, t.ex. vad gäller djurhållares kompetens och ansvar
 • Ökad flexibilitet för företag, t.ex. större handlingsutrymme vid avel och artificiell insemination, färre ansökningar om undantag, godtagande av avvikelser från föreskrivna mått som är godtagbara ur djurskyddssynpunkt
 • Underlätta för djurhållare att göra rätt genom tydligare regler
 • Förstärkning och förtydligande av djurvälfärden, med utgångspunkt från djurens grundläggande beteenden och behov
 • Undvika dubbla bedömningar, genom att ge veterinärerna större roll vid undantag från föreskrifterna för djurhållning vid veterinärmedicinska bedömningar och ta bort
 • Jordbruksverkets dispensbeslut i varje enskilt sådant ärende
 • Färre dispensansökningar, t.ex. beträffande burvila, att tillfälligt binda upp och förvara djur vid skötsel och vård
 • Mer funktions- och målinriktade regler
 • Anpassning till ny forskning
 • Uppdaterade och tydligare definitioner, harmonisering med motsvarande terminologi i andra djurskyddsföreskrifter
 • Harmonisering med andra föreskrifter på djurskyddsområdet, t.ex. inom avel, tillsyn och skötsel