Yttrande över förslag till nya föreskrifter för Kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten samt Miljökvalitetsnormer för grundvatten

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller föreslag till nya föreskrifter för Kartläggning, riskbedömning och klassificering av status för grundvatten (SGU-FS 2022:X) samt Miljökvalitetsnormer för grundvatten (SGU-FS 2022:Y).

I sak innebär de föreslagna föreskrifterna bland annat ett tydligare fokus på riskbedömning, med målet att det riskbaserade arbetssättet ska få större genomslag i kommande förvaltningscykler. Ett tydligt riskbaserat arbetssätt för grundvattenförvaltning innebär, enligt förslagsställaren, ett ökat skydd som bidrar till en god vattenkvalitet och vattenkvantitet. Om betydande påverkanskällor kan upptäckas och åtgärdas i tid kan kostnaden för åtgärder ofta minskas samtidigt som påverkan på miljön och människors hälsa begränsas.

Förändringarna i vattenförvaltningsförordningen 2019 innebär att berörda myndigheter är skyldiga att vid beslut om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster fullt ut utnyttja det utrymme för undantag som EU-rätten medger. Då de nuvarande föreskrifterna för miljökvalitetsnormer inte hanterar undantag, har de nya föreskrifterna kompletterats så att det blir tydligare hur undantag ska beslutas.

I nuvarande föreskrifter används begreppet ”riktvärde” för de högsta tillåtna halterna för klassificering av status till god kemisk status. Begreppet riktvärde används också inom arbetsområdet för förorenade områden vilket orsakar otydlighet i många situationer. Därmed byts begreppet ut till ”tröskelvärde” i de nya föreskrifterna.

Flera parametrar har fått reviderade gränsvärden i det nya dricksvattendirektivet (EU 2020/2184), och det har i EU-gemensamma dokument framkommit fler parametrar som behöver beaktas för att uppnå en god grundvattenmiljö. En omvärldsanalys visar att Sverige för många parametrar har relativt höga tillåtna koncentrationer jämfört med övriga EU-länder. För framtagning av förslag på nya tröskelvärden till de ändrade föreskrifterna föreslås därför att flera parametrar (bland annat ammonium, koppar, bly, nickel och PFAS) får reviderade halter och att nya parametrar (bland annat zink, läkemedlen karbamazepin och sulfametoxazol samt bisfenol A) läggs till.

För kvantitativ status har föreskrifterna förtydligats med bestämmelser för de ingående fyra kvalitetsfaktorerna. Dessa har tidigare ingått i den sammanlagda bedömningen av kvantitativ status, men för att tydliggöra kartläggningsprocessen skrivs de nu ut.

EU-kommissionens utvärdering av Sveriges genomförande av vattendirektivet har visat att det saknas en beskrivning av hur Sverige uppfyller de specifika mål som gäller för skyddade områden. Förslagsställaren har därför i de nya föreskrifterna förtydligat hur vattenmyndigheterna ska fastställa miljökvalitetsnormer så att de överensstämmer med mål som följer av lagstiftningen för grundvattenberoende skyddade områden.

Ett riskbaserat arbetssätt ställer stora krav på dokumentation och redovisning av processen. Myndigheten har förtydligat föreskrifterna så att dokumentationen innehåller det som krävs, inklusive krav för rapporteringen till EU.

Det bakomliggande förslaget

Förslag