Yttrande över förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

De nu gällande tillfälliga undantagen från vissa tekniska krav föreslås tas bort. Dessa undantag innebär att aktörer som har en omsättning under fem miljoner kronor och tillhandahåller bingo av tillfällig karaktär inte behöver uppfylla kraven på slumpvalsgeneratorer (Spelinspektionens beslut, mars 2019) samt att lotterier som inte tillhandahålls online och s.k. hallbingo med en omsättning under 50 miljoner kronor per år under licensperioden och som använder tidigare typgodkänd utrustning är undantagna de tekniska kraven i sin helhet (Spelinspektionens beslut, november 2019). Bestämmelsen om att lotterier som anordnas för allmännyttiga ändamål enligt 6 kap. 1 § spellagen och omsätter under fem miljoner kronor endast omfattas av funktionalitetskraven på slumpvalsgeneratorer tas bort från föreskrifterna. Förslaget innebär i stället att lotterier som anordnas för allmännyttiga ändamål som inte är onlinespel och bingo av tillfällig karaktär, där den årliga bruttoomsättningen understiger tio miljoner kronor och där det högsta vinstvärdet inte överstiger en sjättedels prisbasbelopp undantas helt från föreskrifterna. Beroende på om det högsta vinstvärdet för dessa verksamheter överstiger eller understiger ett prisbasbelopp gäller endast ett fåtal bestämmelser i föreskrifterna. Det är framför allt föreskrifternas krav på att licenshavare ska anlita ett ackrediterat organ för kontroll, provning och certifiering av spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter som undantas i dessa fall. Det är i stället Spelinspektionen som ska kontrollera merparten av aktörernas efterlevnad av de tekniska föreskrifterna. Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

spelverksamhet