Yttrande över förslag till nya föreskrifter om användning av nummer ur den svenska telefoninummerplanen samt krav på nummerpresentation

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att samtliga delaspekter i förslaget är godtagbart beskrivna.

Gällande konkurrenspåverkan har förslagsställaren beskrivit utförligt, men det hade varit önskvärt med ytterligare resonemang om hur de ökade kostnaderna och hur omstruktureringen av ägandet av tjänster påverkar konkurrensen i branschen.

Regelrådet finner också att PTS väl har beskrivit alla tekniska lösningar och aspekter kring ärendet och hur marknaden skulle kunna utvecklas mot bakgrund av de nya kraven. Detta gör att sammanhanget kring det angelägna i att implementera förslaget är väl förklarat i remissen.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag