Yttrande över förslag till nya föreskrifter om att lämna uppgifter till energistatistiken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik innehåller idag 20 undersökningar inom den officiella energistatistiken. Myndigheten har inlett ett arbete med att

bryta ut undersökningarna till separata föreskrifter för att tydligare visa uppgiftslämnarskyldigheten för varje enskild undersökning. Innevarande förslag innehåller sju nya föreskrifter om:

–          månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

–          kommunala oljeleveranser

–          produktion och användning av biogas och rötrester

–          årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)

–          transportsektorns energianvändning

–          energipriser och avtalsbyten samt

–          energianvändningen i flerbostadshus och lokaler

Den största förändringen genomgår statistikprodukten Månatlig bränsle, gas och lagerstatistik som har omarbetats i grunden. Därutöver föreslås undersökningen Produktion och användning av biogas och rötrester bli en egen officiell statistikprodukt och därmed en egen föreskrift för undersökningen. En ny undersökning har också tillkommit om energianvändningen inom inrikes sjöfart som kommer att ingå i statistikprodukten Transportsektorns energianvändning. Utöver detta tillkommer ett antal förändringar i övriga undersökningar, vilka innebär både borttagande av och tillkommande uppgiftskrav.

Taggar:

energistatistik