Yttrande över förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gotlands län

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om bärighetsklasser i Gotlands län. Förslaget innebär att 20 vägsträckor upplåts till vägnätet för bärighetsklass 4 (BK4).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 28 december 2022 då Vägverkets föreskrifter (VVFS 2000:40) om bärighetsklasser i Gotlands län ska upphöra att gälla.

Det bakomliggande förslaget

Förslag