Yttrande över förslag till nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek med följdändringar

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget om nya föreskrifter om distanshandel vid öppenvårdsapotek innebär ökade krav vid distanshandel för att säkerställa en säker läkemedelshantering och hantering av teknisk sprit. Det innebär förändringar vad gäller bland annat information och rådgivning, läkemedelskvalitet och säkerhet vid hantering av läkemedel, samt överlämnande av läkemedel när detta sker på annat sätt än vid utlämnande på ett fysiskt öppenvårdsapotek.

Konsekvensutredningen saknar uppgifter om effekter av om ingen reglering kommer till stånd, vilket är en brist. Regelrådet finner även att redovisningen av företagens kostnader och tidsåtgång är bristfällig. Även om det finns mycket information om hur verksamheten skulle kunna påverkas vore det önskvärt att förslagsställaren presenterat fler exempel på hur olika företag skulle kunna komma att påverkas kostnadsmässigt av förslaget. Sådana exempel skulle öka förståelsen och förbättra konsekvensutredningens kvalitet. Regelrådet menar också att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om förslagsställaren gett en tydligare beskrivning till varför det krävs nya föreskrifter, gärna med exempel på sådant som fungerat mindre bra i nuvarande reglering. Samtliga övriga avsnitt beskrivs på ett godtagbart sätt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag