Yttrande över förslag till nya föreskrifter om elleverantörers information till elanvändare

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget bedömer Regelrådet att konsekvensutredningen är väl genomförd och att den innehåller den nödvändiga informationen för en godtagbar bedömning för samtliga del-aspekter. Konsekvensutredningens strukturering, där bedömning och motivering utförts för samtliga krav i föreskrifterna, innebär dock en del upprepning i och med att förslagsställarens bedömningar och tillika motiveringar har bäring på flera av kraven. Vid händelse att en läsare av konsekvensutredningen endast har intresse av enstaka krav i föreskriften hade denna detaljrikedom antagligen inte varit till nackdel men utifrån Regelrådets läsning, vilken tar hänsyn till hela förslaget, hade läsbarheten av konsekvensutredningen stärkts om bedömn-ingarna som rör respektive delaspekt (dvs, uppdelat per stycke i konsekvensutrednings-förordningen) samlats under samma avsnitt. Detta har dock inte påverkat Regelrådets bedömning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag