Yttrande över förslag till nya föreskrifter om hantering av brandfarliga vätskor

Regelrådet yttrade sig våren 2022 och bedömde då att konsekvensutredningen inte uppfyllde 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (RR 2021–360).  Om det aktuella förslaget att ta bort skrivningen 5 kap. 1 §. har Regelrådet inga synpunkter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag