Yttrande över förslag till nya föreskrifter om inköps, försäljnings-, och förmedlingsförteckningar samt anmälan om transaktioner med skjutvapen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet konstaterar att förslagsställarens konsekvensutredning innehåller relativt utförliga beskrivningar vad gäller bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överrensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande, speciella informationsinsatser och särskilda hänsyn till små företag. Regelrådet finner emellertid att redovisningen avseende ett flertal företagsspecifika delar inte håller tillräcklig kvalitet. Det saknas framför allt en beskrivning av förslagets påverkan på berörda företagens kostnader och tidsåtgång. Vidare saknas även en fullständig beskrivning av berörda företag utifrån antal och storlek.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag