Yttrande över Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär att uppgifter ska lämnas enligt kravställd meddelandestruktur och i det XML-format (Extensible markup language) som följer av den internationella standarden ISO 20022 UNIFI (Universal financial industry message scheme). Uppgifter får dock lämnas manuellt i de fall... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-polismyndighetens-foreskrifter-om-hur-kreditinstitut-ska-lamna-uppgifter-till-brottsutredande-myndigheter-enligt-rorelselagstiftningen/

Förslag till ändring i föreskrifter (PMFS 2020:3) om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Förslag till föreskrifter om fordonsmonterad radarhastighetsmätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet. Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I sak anges förslaget innebära att alla som enligt penningtvättslagen är skyldiga att rapportera och lämna uppgifter till Polismyndigheten ska göra det i enlighet med de föreslagna föreskrifterna. Specifikt anges att rapportering och lämnande av uppgifter ska... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-rapportering-enligt-lagen-om-atgarder-mot-penningtvatt-m-m/

Alla nyheter