Yttrande över komplettering av konsekvensutredning till förslag om nya föreskrifter om inköps, försäljnings-, och förmedlingsförteckningar samt anmälan om transaktioner med skjutvapen

Sammantagen bedömning Det är mycket positivt att förslagsställaren har tagit hänsyn till Regelrådets yttrande och kompletterat sin konsekvensutredning. Beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek är tillräckligt tydlig. Beskrivningen av påverkan på berörda företagens kostnader och tidsåtgång hade med fördel kunnat vara tydligare. Regelrådet har dock förståelse för att det är svårt att uppskatta kostnaderna eftersom det beror på... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-komplettering-av-konsekvens-utredning-till-forslag-om-nya-foreskrifter-om-inkops-forsaljnings-och-formedlingsforteckningar-samt-anmalan-om-transaktioner-med-skjutvapen/

Yttrande över förslag till nya föreskrifter om inköps, försäljnings-, och förmedlingsförteckningar samt anmälan om transaktioner med skjutvapen

Sammantagen bedömning Regelrådet konstaterar att förslagsställarens konsekvensutredning innehåller relativt utförliga beskrivningar vad gäller bakgrund och syfte, alternativa lösningar, förslagets överrensstämmelse med EU-rätten, tidpunkt för ikraftträdande, speciella informationsinsatser och särskilda hänsyn till små företag. Regelrådet finner emellertid att redovisningen avseende ett flertal företagsspecifika delar inte håller tillräcklig kvalitet. Det saknas framför allt en beskrivning av förslagets påverkan på berörda företagens kostnader... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-nya-foreskrifter-om-inkops-forsaljnings-och-formedlingsforteckningar-samt-anmalan-om-transaktioner-med-skjutvapen/

Yttrande över Polismyndighetens förslag till ändringar i föreskrifter om ordningsvakter

Sammantagen bedömning Det nu remitterade förslaget syftar till att anpassa innehållet till den nya lagen och förordningen om ordningsvakter, samt att genomföra andra nödvändiga förenklingar, förtydliganden och ändringar. Vissa aspekter i konsekvensutredningen är beskrivna på ett godtagbart sätt, exempelvis berörda företag utifrån antal och bransch och förslagets påverkan på företagens andra kostnader och verksamhet. Mot bakgrund av att ansökan till... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-polismyndighetens-forslag-till-andringar-i-foreskrifter-om-ordningsvakter/

Yttrande över Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt rörelselagstiftningen

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om hur kreditinstitut ska lämna uppgifter till brottsutredande myndigheter enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Förslaget innebär att uppgifter ska lämnas enligt kravställd meddelandestruktur och i det XML-format (Extensible markup language) som följer av den internationella standarden ISO 20022 UNIFI (Universal financial industry message scheme). Uppgifter får dock lämnas manuellt i de fall... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-polismyndighetens-foreskrifter-om-hur-kreditinstitut-ska-lamna-uppgifter-till-brottsutredande-myndigheter-enligt-rorelselagstiftningen/

Alla nyheter