Förslag till föreskrifter om fordonsmonterad radarhastighetsmätare

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Yttrande över förslag till föreskrifter om rapportering enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt m.m.

Remissen innehåller förslag till Polismyndighetens föreskrifter om rapportering och lämnande av uppgifter enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I sak anges förslaget innebära att alla som enligt penningtvättslagen är skyldiga att rapportera och lämna uppgifter till Polismyndigheten ska göra det i enlighet med de föreslagna föreskrifterna. Specifikt anges att rapportering och lämnande av uppgifter ska ske genom Polismyndighetens webbportal. För att kunna rapportera eller lämna uppgifter i webbportalen måste också uppgiftslämnaren registrera sig där. Rapportering och lämnande av uppgifter kan antingen göras genom ett en s.k. XML-fil laddas upp i webbportalen eller genom manuell rapportering i webbportalen[1].

[1] Manuell rapportering innebär att den som lämnar uppgifterna fyller i ett webbformulär. XML-lösningen innebär att uppgifter hämtas automatiskt från verksamhetsutövarens olika register och databaser. Det anges att målsättningen är att alla större verksamhetsutövare ska välja att rapportera med XML-lösningen, men detta krävs inte enligt föreskriftsförslaget.

Polismyndighetens föreskrifter om skyddsvakter

Rubricerade ärende, diarienummer A488.363/2016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Polismyndighetens föreskrifter om ordningsvakter

Rubricerade ärende, diarienummer A488.363/2016, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Yttrande över Polismyndighetens förslag till ändrade föreskrifter för bevakningsföretag

Remissen innehåller Polismyndighetens förslag till uppdatering av nu gällande Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2012:18) om bevakningsföretag; FAP 579-2. Förslaget innehåller en ändring av föreskriftsnamnet då Rikspolisstyrelsen inte längre finns, istället kommer föreskriften att heta Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag. Föreskrifterna i sig innehåller förtydligande förslag där det tidigare har rått oklarheter, genomför förenklingar och minskar administrativa åtgärder rörande språkkrav, fortbildning, godkännande av uniform och minskad risk för dubbla utbildningar samt skapar utrymme för företagen att använda sig av ny utrustning och modern teknik.

Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Alla nyheter