Yttrande över förslag till nya föreskrifter om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Livsmedelsverket föreslår att tillverkare, förädlare eller som från tredjeland importerar material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, ska anmäla sin verk-samhet till kontrollmyndigheten för registrering.

Verksamheter som bedrivs av livsmedelsföretagare samt av Försvarsmakten, Fortifikations-verket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning – föreslås vara undantagna från registreringskravet.

De nu föreslagna föreskrifterna kommer att omfatta nuvarande bestämmelser i Livsmedels-verkets föreskrifter (LIVSFS 2011:7) om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2011:10) om import av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

En anmälan för registrering av en verksamhet ska innehålla följande:
1. Verksamhetsutövarens namn och kontaktuppgifter.
2. Verksamhetsutövarens organisations-, person- eller samordningsnummer eller, om sådana uppgifter saknas, motsvarande identifieringsuppgifter.
3. Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten bedrivs.
4. En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
5. I förekommande fall uppgift om hur länge verksamheten kommer att bedrivas.

En verksamhetsutövare ska även lämna de kompletterande uppgifter som myndigheten behöver för att kunna handlägga anmälan.

Det bakomliggande förslaget

Förslag