Yttrande över förslag till nya föreskrifter om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om miljöersättningar, djurvälfärdsersättningar och kompensationsstöd. De föreslagna föreskrifterna reglerar bland annat stödvillkor, ersättningsformer och regler kring hur ansökningar ska göras och vad de ska innehålla. Föreskrifterna omfattar följande stöd och ersättningar: miljöersättning för skötsel av betesmarker och slåtterängar, fäbodar, skötsel av våtmarker och dammar, skyddszoner mot vattenområden och anpassade skyddszoner, hotade husdjursraser, djurvälfärdsersättning för får, suggor och mjölkkor samt kompensationsstöd. Därutöver föreslås även att föreskrifterna ska omfatta vilka regler som gäller vid villkorsfel.

Det bakomliggande förslaget

Förslag