Yttrande över förslag till nya föreskrifter om producentorganisationer och sammanslutningar av producentorganisationer inom fiskeri- och vattenbruksnäringen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit alla delaspekter godtagbart. Föreskrifterna innehåller regler om hur en producentorganisation samt en sammanslutning ska gå till väga för att bli erkända inom fiskeri- och vattenbruk. Konsekvenserna av förslaget och hur organisationer ska gå tillväga finns beskrivna i förslaget.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag