Yttrande över förslag till nya föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenföroreningar vid hantering av oljor och brandfarliga vätskor.  Det ingår också ett förslag på miljösanktionsavgifter enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter vid överträdelse av vissa bestämmelser i föreslagna föreskrifter.

Förslaget anges innebära flera ändringar jämfört med de nu gällande NFS 2017:5.

Föreskrifternas tillämpningsområde, som har förtydligats, utökas till att även omfatta lösa behållare och tillämpningsgränsen sänks till 150 liter inom vattenskyddsområde. Krav införs på ackrediterad kontroll av sekundärt skydd för cisterner och krav på sekundärt skydd görs om till ett funktionskrav. Bestämmelser om krav på information förtydligas och anpassas även till lösa behållare. Avseende miljösanktionsavgifter föreslås att om tillsynsmyndigheten inte skriftligen informeras enligt bestämmelse i de föreslagna föreskrifterna ska en miljösanktionsavgift om 1000 kr betalas. I en annan bestämmelse anges att den som bryter mot bestämmelser i de föreslagna föreskrifterna