Yttrande över förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2023:1). Förslaget innebär en skyldighet för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket[1].

Regelrådet har den 18 januari 2023 yttrat sig över en tidigare version av konsekvensutredning till de föreslagna föreskrifterna (dnr. RR 2023–004) och då bedömt att konsekvensutredningen inte var tillräckligt tydlig med anledning av en ofullständig beskrivning av påverkan på berörda företagens administrativa kostnader.

[1] EU:s krav på strukturundersökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningen (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 och EU:s krav på de årliga undersökningarna över djurantal enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.

Det bakomliggande förslaget

Förslag