Yttrande över förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till nya föreskrifter om statistisk undersökning av strukturen i jordbruket (SJVFS 2023:1). Förslaget innebär en skyldighet för jordbrukare att lämna uppgifter som är nödvändiga för att uppfylla EU:s krav på statistik om strukturen i jordbruket[1].

[1] EU:s krav på strukturundersökningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2018/1091 av den 18 juli 2018 om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningen (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011 och EU:s krav på de årliga undersökningarna över djurantal enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion och om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/24/EEG och 93/25/EEG.

Det bakomliggande förslaget

Förslag