Yttrande över förslag till nya föreskrifter om träskyddsbehandling med kemikalier

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget avser nya föreskrifter som ska ersätta nu gällande föreskrifter NFS 2001:6 och
NFS 2001:7 om träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering samt träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och blånadsangrepp.

Föreskrifterna innebär en konkretisering av ett urval försiktighetsmått med särskilt fokus på att minimera miljöpåverkan från användning av impregneringskemikalier. Förslaget avser en skärpning av kraven på ytmaterial så att det ska vara motståndskraftigt mot de kemikalier som används.

Bästa möjliga teknik har uppdaterats för krav angående lossning av impregneringskemikalier, vilket medför att det ska finnas utrustning för uppsamling av spill som kan hamna mellan transporttank och lagertank. Ett nytt krav införs om infångning och hantering av ångor från lösningsmedel eller kreosot som trängs undan från den mottagande lagertanken.

Kraven på lagertank under jord har uppdaterats till bästa tillgängliga teknik. Det innebär en skärpning genom att cistern i mark ska vara utförd av vattentät betong med tät sekundär inneslutning och försedd med läckagedetektorer. Regelbunden övervakning av förvaring och kanalsystem under jord ska utföras för att identifiera och registrera incidenter och potentiella läckage. Användningen av komponenter under jord ska minimeras.

Försiktighetsmått för hantering av farligt avfall har anpassats till bästa tillgängliga teknik.

En rad krav utökas därutöver till att gälla verksamheter som träskyddsbehandlar mot blånadssvamp. Exempel på sådana krav är att arbetsytor ska vara försedda med gallergolv, krav på system för kylvatten och tätningsvatten vid impregneringsutrustning, krav på att lagertank ska vara försedd med överfyllnadsskydd och automatiskt läckagedetektor med mera.

Ett antal definitioner hämtade från EU:s slutsatser om Best Available Technology (BAT-slutsatserna) har lagts till föreskrifterna.

För företag som impregnerar med kreosot har försiktighetsmått kopplade till kreosotprocessen skärpts när det gäller kontroll av utsläpp till mark och utsläpp av kondensat.