Yttrande över förslag till nya och ändrade föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till

·       nya föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv;

·       ändring i föreskrifter (2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag;

·       ändring i föreskrifter (2011:39) om information som gäller försäkring och tjänstepension;

·       ändring i föreskrifter (2019:19) om pensionsstiftelser;

·       ändring i föreskrifter (2019:21) om information om tjänstepensionsföretag;

·       ändring i föreskrifter (2019:22) om tillsynsrapportering för tjänstepensionsföretag samt

·       ändring i föreskrifter (2019:23) om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.

I sak föreslår Finansinspektionen (FI) i promemorian nya föreskrifter om vilka avsättningar till säkerhetsreserver som livförsäkringsföretag och tjänstepensionsföretag får göra. Förslaget innehåller också ändringar i gällande föreskrifter för tjänstepensionsföretag och försäkringsföretag. Det finns bland annat bestämmelser om sänkt kapitalkrav och grundläggande krav på miljömässig hållbarhet för tjänste-pensionsföretag för det som kallas godkända infrastrukturinvesteringar. I förslaget ingår också ändringar i bestämmelserna om försäkringsdistribution och rapportering för tjänstepensionsföretag. Dessutom ingår justeringar i föreskrifter om information för försäkringsföretag. Därutöver föreslås ett antal rättelser och anpassningar i föreskrifter om rapportering för tjänstepensionsföretag och redovisning för försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag.